قدرتمندترین تکنیک افزایش بهره وری

این تکنیک معتبرترین روش از نظر برایان تریسی است
با این تکنیک آنچه که در طول 6 ماه اخیر انجام داده اید را در عرض 30 روز آینده به سرانجام برسانید